Συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Η τακτική συντήρηση φωτοβολταϊκών  εγκαταστάσεων είναι απαραίτητη για τη εκμετάλευση της ενέργειας στη μέγιστη απόδοση. 

Μερικές από τις αιτίες που επιρεάζουν τη σωστή λειτουργία των φωτοβολταϊκούν είναι:
 

Α. Περιβαλλοντικοί, οικιστικοί και βιομηχανικοί ρύποι οι οποίοι επικαλύπτουν την επιφάνεια των φωτοβολταϊκών και εμποδίζουν την απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ αυξάνουν την θερμοκρασία λειτουργείας τους. Και οι δύο λόγοι οδηγούν σε μείωση απόδοσης και γήρανση του υλικού.
Β. Συνθήκες διαρκούς μεταβολής της θερμοκρασίας και της υγρασίας του περιβάλλοντος. Το μεγαλύτερο μέρος του κυκλώματος συνεχούς ρεύματος είναι εκτεθειμένο στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι μεγάλες και διαρκείς μεταβολές τόσο στην θερμοκρασία όσο και στην υγρασία απαιτούν συχνούς ελέγχους στις μονώσεων, την λειτουργία των διόδων και των φωτοβολταϊκών κυψελών.
Γ. Παρά την αντικεραυνική προστασία των εγκαταστάσεων, τα κεραυνικά πλήγματα από επαγωγικά φορτία σε υψηλή τάση στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα των αντιστροφέων, επιτηρητών παραγωγής, καμερών κλπ. προκαλούν συχνά επιλοκές οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο κυρίως στην παραγωγή και στην επίβλεψη αυτής.
Δ. Διαχείριση Βλάστησης

Η σωστή και τακτική συντήρηση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων από τους εξειδικευμένους τεχνικούς της  'ΤΕΧΝΗΜΩΝ' εξασφαλίζει:

                            α. τη καλή και αδιάλειπτη λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστημάτων.
                            β. την αξιοπιστία του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης για όλα                                                                 τα χρόνια της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού πάρκου.
                            γ. τη μεγιστοποίηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τις πραγματικές δυνατότητες της                                                    εγκατάστασης. 
Η τεχνογνωσία και η εμπειρία του προσωπικού, όσο και η τεχνική επάρκεια σε όργανα μέτρησης και επιτήρησης, καθώς και του εξειδικευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού έχει δώσει την δυνατότητα στην 'ΤΕΧΝΗΜΩΝ' να σχεδιάσει και να υποστηρίξει ειδικευμένες υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης φωτοβολταïκών εγκαταστάσεων οιασδήποτε ισχύος.
Οι υπηρεσίες αυτές σχεδιάστηκαν ώστε να είναι πλήρως ανταποδοτικές σε οικονομικό και λειτουργικό επίπεδο, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης.

Οι Υπηρεσίες Συντήρησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν:             
                           α. Έλεγχος και συντήρηση των  μηχανικών κατασκευών, καλωδιώσεων και ηλεκτρολογικών πινάκων,                                                      προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής και ποιοτική λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστημάτων.
                           β. Πλύσιμο των  πάνελς.  Ο καθαρισμός της επιφάνειας των ηλιακών συλλεκτών πραγματοποιείται με φορητό                                 σύστημα πλυσίματος με απιονιστή νερού και ειδικό εξοπλισμό, που προστατεύει την επιφάνεια των                                                     φωτοβολταϊκών από τη φθορά και αυξάνει τη διάρκεια  της παραγωγικής ικανότητας των φωτοβολταϊκών                                       συστημάτων.
                           γ. Θερμοφωτογράφηση. Σκοπός της θερμοφωτογράφησης είναι ο έλεγχος του εξοπλισμού παραγωγής σε                                           σχέση με τις εγγυήσεις των προμηθευτών και η επίβλεψη και τεκμηρίωση της κατάστασης και της                                                         λειτουργικότητας των υλικών, για τυχόν διεκδίκηση και εξασφάλιση εγγυήσεων.
                           δ. Ετήσια αναφορά κατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος, με πίνακα συμβάντων και ενεργειών                                                  αποκατάστασης προβλημάτων, επιβλέψεων κλπ., καθώς και ειδικές αναφορές μετρητικών οργάνων,                                                    θερμογράφησης κλπ..
                          ε. Μετάβαση των τεχνικών της εταιρείας στην εγκατάσταση του ΠΕΛΑΤΗ σε περίπτωση βλάβης. Άμεση και                                              αποτελεσματική αποκατάσταση βλαβών, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του                                                    φωτοβολταϊκού συστήματος.  
                         στ. Διαχείριση εγγυήσεων εξοπλισμού.  
                           ζ. Συνεχής επίβλεψη και έλεγχος  της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκου συστήματος, για άμεση αντιμετώπιση                                 πιθανών βλαβών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα...

"ΤΕΧΝΗΜΩΝ"

Ιδιωτικά Τεχνικά Έργα
Ενεργειακά Έργα
Ενεργειακές Υπηρεσίες

Επικοινωνία

Μακεδονομάχων 15 - Σέρρες