Μονοκατοικία
με πλάκα

Πληροφορίες Φωτοβολταϊκού Συστήματος

  • Μετατροπέας KOSTAL PIKO 8,3
  • Ισχύς εγκατάστασης (kWp) (kWp) 9,435
  • Ετήσια παραγώμενη ενέργεια (kWh) 9226
  • Εξοικονόμηση CO2 (kgr) 9042
  • Δομοστοιχεία LUXOR SOLAR 185Wp